SOLAWEBDESIGN

Online megbízási szerződés

Weboldal készítés, online grafikai megoldások, közösségi média kezelése online  Megbízási szerződés, mely az online kitöltött megrendelő laphoz kapcsolódóan a megrendelés szerves részét képezi

 Amely létrejött a Megrendelő űrlapot kitöltő vállalkozó/cégvezető/ magányszemély

mint megbízó, – továbbiakban Megbízó -, valamint

Sóki Judit Erika egyéni vállalkozó

Székhely: 7742 Bogád, 48-as utca 3.

Nyilvántartási száma: 54641604

Adószám: 55899037-1-22

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-85743180

mint megbízott – továbbiakban: MEGBÍZOTT– között az alábbiak szerint:

A megrendelés, mint/és a megkötött szerződés írásban foglaltnak minősül. Ezen online megbízási szerződés szervesen kapcsolódik a MEGRENDELŐ által kitöltött és online véglegesített, elküldött MEGRENDELÉSI ŰRLAPhoz.

A szerződés írásban tárolt adatai megegyeznek a rendelés adataival.

A megrendelésről e-mailben válaszértesítőt küldünk a szerződés adataival.

A szerződéskötés és a kapcsolattartás nyelve magyar.

Szolgáltató tanácsadó fenntartja a jogot, hogy a tartalmat és az ajánlatokat részlegesen vagy teljesen az összes Felhasználó, vagy a Felhasználók egy csoportja számára korlátozza vagy letiltsa.

A Szolgáltatást bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, érvényes jelentkezési / megrendelés /időpontfoglalási űrlapot tölt ki és küld be, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen szerződésben és az ÁSZF-ben foglaltakat.

Sóki Judit Erika ev. – mint Brand Stylist, WEBdesigner, grafikai tervező, online marketing tanácsadó általánosságban online marketing tanácsadást, online arculati tervezést, grafikai elemek tervezését, weboldalak, webáruházak elkészítését, közösségi média kezelését végzi. 

Fogalom meghatározások

DOMAIN NÉV, DOMAIN REGISZTRÁCIÓ – az interneten használt azonosítására szolgáló név. A Domain név létrehozása a Domain regisztráció, amelynek feltétele, hogy a regisztrálni kívánt Domain név szabad legyen.

TÁRHELY REGISZTRÁCIÓ, IGÉNYLÉS – az interneten használt Domain tárhelyét képezi, mely biztosítsa az oldal méretét, feltöltése, használata

ARCULATTERVEZÉS – a megjelenítéshez szükséges színek, grafikai elemek, betűtípusok, elrendezésének tervezése

TARTALOM – az audio, video, képek, flash vagy bármilyen más adat, amelyet a Megbízó elképzelései, ötletei alapján a Megbízott jeleníti meg. A tartalom fogalmába nem tartozik bele az oldalrendszert működtető program és annak valamilyen programozási nyelven írt forráskódja.

EGYÉNI INTERNETES OLDAL – olyan internetes oldal melynek tartalma, a Megbízó által kért/megjelölt internetcímen a világhálón egy böngészőprogram segítségével kereshető.

FORRÁSKÓD – az oldalrendszert működtető számítástechnikai program, programozási nyelv, amely a Megbízott tulajdonát képezi.

FORRÁSKÓD FELHASZNÁLÓJA – az a természetes vagy jogi személy, akit a Megbízott közös megegyezés alapján a Megbízóval felhatalmazz arra, hogy az oldalrendszer forráskódot a Megbízó vagy a honlap karbantartója használja.

ALAPANYAG – Olyan tartalom, amelyet a Megbízó az arculattervezési munkaszakaszban említ, a Megbízó a Megbízott rendelkezésére bocsájtott.

KARBANTARTÁS – Weboldal alkalmazásainak, tartalmának frissítése, mentése, esetleges hibajavítások.

KÖZÖSSÉGI MÉDIA POSZTOK KEZELÉSE – A megrendelés tartalmának megfelelően közösségi média grafikai elemek, szövegírás, közösségi médiában elhelyezés.

Tanácsadás módja: online találkozó online konferencia eszközök (pl.: Zoom, Meet, Skype, Messenger stb.) igénybe vételével. A tanácsadás kiegészítő eszközei: e-mail, weboldal, Jamboard, Trello. Az online eszközöket felek közötti megegyezés alapján, igény szerint használják. A tanácsadási folyamat része lehet – a járványhelyzet figyelembe vételével – esetlegesen személyes találkozó is, közösen meghatározott helyszínen. 

SZERZŐDÉS TÁRGYA

 SÓKI JUDIT ERIKA DESIGNER – Brand Stylist, WEBdesigner, grafikai tervező, online marketing tanácsadó,  a www.businessgo.hu weboldalon és aloldalain található és megrendelhető szolgáltatásokat végzi.

MEGBÍZOTT kijelenti, hogy tevékenysége ügyfélközpontú, jelentős részben mikro-, kis- és középvállalkozásokhoz kötődik. Tevékenysége során szakszerűen, közérthetően, a jogszabályoknak és gazdasági környezetnek megfelelő webdesigner, designer és marketing tanácsadói szolgáltatást nyújt.

A szolgáltatás megrendelésekor Szerződő Felek a megrendelő űrlapon kiválasztott szolgáltatások teljesítésére, és/vagy a kiválasztott havidíjas szolgáltatás meghatározott időtartamára állapodnak meg.

Új szolgáltatás igénybe vétele esetén szükséges egy új megrendelő űrlap/vagy időpontfoglaló űrlap kitöltése.

A TEVÉKENYSÉG DÍJAZÁSA

Megbízó a kiválasztott és megrendelt szolgáltatás ellenértékeként a megrendelő űrlapon kiválasztott szolgáltatáshoz tartozó díjat fizeti.

Általánosságban:

Grafika, webdesign szolgáltatás esetén a megrendelt szolgáltatás teljes összegének 50%-a a megrendeléskor előlegként fizetendő, díjbekérő számla alapján. A fennmaradó 50% a szolgáltatás elkészülte és Megrendelő általi elfogadásakor, teljesítésigazolás alapján fizetendő.

Weboldal karbantartás esetén a díj előre fizetendő.

Közösségi média kezelése, karbantartás és egyéb havidíjas szolgáltatásnál a megrendelt csomag díja a megrendelés napján, a továbbiakban minden hó első napján fizetendő.

Online marketing tanácsadás esetén az óradíj 18000 Ft, az időpontfoglaláskor előre fizetendő.

Az egyedi ajánlatkérés kivételével, minden esetben a megrendelelő űrlapon kiválasztott ár az irányadó.

MEGBÍZOTT alanyi adómentes vállalkozó, így a megbízási díjat ÁFA nem terheli.

MegbízÓ köteles legkésőbb a díjbekérő számlában meghatározott fizetési határidő figyelembe vételével, alapesetben 8 napon belül, a díjat átutalással kiegyenlíteni a MEGBÍZOTT által megjelölt bankszámlára. A végleges számlát a kiegyenlítés után közvetlenül küldi ki MEGBÍZOTT, a MEGBÍZÓ részére.

A havidíjas szolgáltatások határozatlan időre kötődnek, de bármikor lemondhatók, az adott hónap utolsó napjáig. Ez alól kivételt képez, ha a havidíjas szolgáltatás előre elkészítendő terméket, grafikai tervezést tartalmaz, ez esetben lemondás esetén a grafikai termék díja is fizetendő, külön számla alapján.

Amennyiben a MEGBÍZÓ fizetési kötelezettségét nem teljesíti és a teljesítésre MEGBÍZOTT  felhívta, a MEGBÍZOTT a megrendelt szolgáltatáshoz kötődő szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. 

A SZERZŐDÉS MóDOSÍTÁSA

A szolgáltatás megrendelésekor Szerződő Felek a megrendelő űrlapon kiválasztott designer és marketing szolgáltatások teljesítésére, és/vagy a kiválasztott meghatározott időtartamra állapodnak meg.

Új szolgáltatás igénybe vétele esetén szükséges egy új megrendelő űrlap/vagy időpontfoglaló űrlap kitöltése.

Megbízó és MEGBÍZOTT a megrendelt/megkezdett szolgáltatás paramétereit csak közös megegyezéssel módosíthatják.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG

A felek egyértelműen megállapodnak abban, hogy szorosan együttműködnek, tájékoztatják egymást, és minden olyan nemű információt és anyagot megosztanak, közölnek egymással, amely a megrendelt szolgáltatás sikeres teljesítéséhez vezet.

Titoktartásra vonatkozó szabályok

Felek kölcsönösen vállalják, hogy bizalmasan kezelnek minden, a szolgáltatás teljesítése során, és/vagy azzal kapcsolatban tudomásukra jutott tényt, információt, adatot – a továbbiakban együtt: „Bizalmas Információ”. Titoktartási kötelezettségük körében a tudomásukra jutott Bizalmas Információkat illetéktelenek részére hozzáférhetővé nem tehetik, nem közölhetik, át nem adhatják, nyilvánosságra nem hozhatják.

Felek tudomásul veszik, hogy az általuk vállalt titoktartási kötelezettség azon harmadik személyekre is kiterjed, akiket az egyedi megbízási szerződés teljesítésébe és megvalósításába bevonnak. A Felek kötelesek felhívni e személyek figyelmét a jelen szerződésben foglalt titoktartási kötelezettségre és annak betartására.

A titoktartási kötelezettség a felek közötti megbízási jogviszony megszűnését követően is időkorlátozás nélkül áll fenn, amennyiben kogens jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik. A jogviszony bármely okból történő megszűnését követően a Megbízott köteles – a Megbízó választása szerint – haladéktalanul visszaadni vagy megsemmisíteni minden olyan bizalmas adatot tartalmazó dokumentumot, illetve arról készített másolatot vagy feljegyzést, amellyel kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli.

A titoktartás alól kivételt képez az eset, amikor valamelyik fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a Bizalmas Információk valamelyikét.

A fentiek szerinti titoktartási szabályok megsértése esetén – az egyéb jogkövetkezményeken túlmenően – a felek egymással szemben kártérítési felelősséggel tartoznak.

Szavatosság

MEGBÍZOTT szavatosságot vállal azért, hogy a jelen szerződésben körülírt feladatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a szakmai szabályok maradéktalan betartása mellett, a tőle elvárható legnagyobb gondossággal végzi el.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésük a vis maior esetét kivéve, csak a megkötéstől számított 10 napon belül, legkésőbb a szolgáltatás igénybe vétele előtt 24 órával  bontható fel jogkövetkezmény nélkül.

Megbízó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg hozzá órávaljárulását adja ahhoz, hogy MEGBÍZOTT referencialistájában feltüntetésre kerüljön.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

A felek megállapodnak abban, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő jogvitát egyeztető tárgyaláson rendezik. Ennek sikertelensége esetére a szerződő felek a jelen szerződéssel létrejött jogviszonyból származó jogvitájuk eldöntése érdekében alávetik magukat a Pécsi Járási Bíróság kizárólagos illetékességének.

A jelen szerződés magyar nyelven, online formában, a https://businessgo.hu/online-megrendeles-megbizasi-szerzodes   oldalon megtekinthető és pdf formátumban letölthető.

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Általános szerződési feltételekben foglaltak az irányadók. Elérhetősége: https://businessgo.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

Érvényes 2023.01.10. napjától -tól visszavonásig.